Grb hero

HERO INĐIJA
Proizvodnja hemijskih sredstava

 [Home]    [HERO PONUDA]    [Odnosi sa javnošću]    [Hero Okolina]     [Poziv na saradnju]   

bar code
line

HERO ODNOSI SA JAVNOŠĆU  

25.03.2020. Dobijeno rešenje za nov dezinfekcioni proizvod Hero Aero Manus - Biocidni proizvod za ličnu higijenu ljudi, namenjen dezinfekciji ruku.

23.03.2020. Usled nestašice pojedinih repromaterijala i ambalaže može se desiti da prolongiramo proizvodnju određenog proizvoda za par dana.

16.03.2020. Proglašenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji Sl.Gl.29 od 15.03.2020. firma Hero celokupnu proizvodnju usmerava na proizvodnju dezinficijenasa.

26.10.2018 OBAVEŠTENJE - BITNO : Uočili smo da kupci sredstvo Natrijum Hipohlorit deklarisano i namenjeno izbeljivanju tekstila, koriste kao sredstvo za dezinfekciju. Obaveštavamo i napominjemo da sredstvo Natrijum Hipohlorit nije namenjeno dezinfekciji i da se ne treba upotrebljavati u te svrhe.

10.01.2018 Prošireno rešenje biocida Hero Manus B za opštu i profesionalnu upotrebu.

22.01.2018. Zbog velike količine ne naplaćenog potraživanja koje svake godine kulminira pred kraj poslovne godine, Hero je primoran da zahteva AVANSNO plaćanje u zadnja dva meseca svake poslovne godine.

10.01.2018. Izvrsena resertifikacija    ISO 9001: 2015  ,  HACCP  ,  OHSAS 18001:2008  ISO 14001: 2015 heroline

HERO u svom poslovanju primenjuje IMS - Integrisani Menadžerski Sistem
( Integrated Management System) koji kao skup sistema upravljanja poslovanjem
u sebi integriše  ISO 9001: 2015  sistem upravljanja kvalitetom ( Quality management
system ),  HACCP  sistem upravljanja bezbednošču hrane ( Hazard Analysis and Critical
Control Points - Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka ),  OHSAS 18001:2008 
sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (Occupational Health and
Safety Assessment Series ),  ISO 14001: 2015  sistem upravljanja zaštitom životne
sredine ( Environmental management system ).
Sertifikaciona tela :

The Ultimate Value International Certification Body Hellas S.A. (TUV-ICB Group) 


INTERNATIONAL CERTIFICATION GROUP  

Quality Cert doo Srbija 


Pre stavljanja svakog proizvoda u promet vrši se detaljna hemijska analiza i
atestiranje na osnovu kojega se dobija saglasnost proizvoda sa Pravilnikom o
uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se
mogu stavljati u promet i pozitivim zakonskim propisima.

Svi proizvodi se kao takvi prijavljuju  AGENCIJI ZA HEMIKALIJE 

Rešenje o upisu Hero hemikalija u Registar hemikalija

Naš dugogodišnji partner i poverilac ovakvih vrsta analiza za hemijske
proizvode firme HERO je  Institut za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu  
Centar za Higijenu i humanu ekologiju – Odeljenje laboratorijskih službi.

heroline_kratka.jpg

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE ŽIGA HERO OSVEŽIN

Naj stariji proizvod iz široke palete Hero proizvoda, sa tradicijom proizvodnje od 1983 god.
je proizvod HERO OSVEŽIN. Ovaj prepoznatljiv i potvrđen proizvod na tržištu Srbije je zaštićen
kod Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije i prestavlja isključivu intelektualnu svojinu porodice
Đurđević i firme Hero.

Kako smo uočili da se na tržištu pojavljuju plagijati zaštićenog robnog žiga HERO OSVEŽIN
otpočeli smo postupak zaštite intelektualne svojine. 21.05.2013. ostvarili smo zaštitu prema
plagijatskom proizvodu koji se razlikovao u jednom slovu od zaštićenog robnog žiga HERO OSVEŽIN
i nosio je naziv HERA OSVEŽIN a koga je proizvodila firma UNIVERZAL iz Čačka.

Zaštita je ostvarena taj način što je rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije
 br. 53605- ž -2005-889 plagijatski proizvod HERA OSVEŽIN oglašen ništavim.

U toku je postupak zaštite prema firmama koje nastavljaju povredu žiga HERO OSVEŽIN
tako što oglašavaju, nude na tenderima ništavi plagijat HERA OSVEŽIN a kupcima
isporučuju sasvim druge proizvode dovodeći ih u zabludu da kupuju orginalni proizvod.


Zaštićeni žig firme HERO - ORGINAL  

HERO OSVEŽIN - HERO FRESH

NIŠTAVI PLAGIJAT i nova verzija plagijata

HERA OSVEŽIN - HERA FRESHHemijska analiza HERO iz 1983 g.

Isprava o robnom žigu HERO OSVEŽIN 

Isprava o robnom žigu HERO FRESH

Rešenje o ništavosti plagijatskog proizvoda HERA OSVEŽIN br. 53605- ž -2005-889

Hero zvezde
Hero sjaj
Hero politika kvaliteta

Hero politika upravljanja zaštitom zdravlja, bezbednošću na radu i zaštitom životne sredine

Hero kodeks ponašanja zaposlenih

Hero pravilnik o zaštiti potrošača i rešavanju reklamacija 

Hero izvod APR-a 

Hero podatci PDV

OBAVEŠTENJE KUPCIMA
HERO PROIZVODAUkoliko uočite oglašavanje, nuđenje, prodaju i bilo kakvu pojavu navedenih plagijata ili sumnjate da ste dovedeni u
zabludu na taj način što vam se nudi jedan proizvod a isporučuje drugi proizvod obavestite :


Tržišna inspekcija
011/361-4334


Upravu za javne nabavke
011/2888-712e  


Firmu HERO 022/558-652 


 

heroline
Komunikacija sa korisnicima

U cilju što potpunije komunikacije Hero, pored lične i telefonske komunikacije
predviđa i dva posebna obrasca koja će nam pomoći da što uspešnije procenimo
stepen zadovoljstva korisnika, odgovorimo na sve nesuglasice ili promedbe
( na proizvode, usluge, ponašanje zaposlenih, uticaj na okruženje, ponašanje u
saobraćaju i sl. ) i preduzmemo sve neophodne korektivne i preventivne mere kako
bi se što potpunije stavili u službu Hero korisnicima i svim zainteresovanim stranama
sa kojima smo u kontaktu.

Što potpunije i preciznije popunjeni obrasci pomoćiće nam da se korigujemo.

Obrazac žalbe korisnika  Upitnik zadovoljenja korisnika  

heroline

Društveno odgovorno poslovanje Hero

Proces putem kojeg Hero teži da uspostavi ravnotežu između ekonomskih ciljeva
svoga poslovanja i etičkog ponašanja prema okruženju, korisnicima – kupcima Hero
proizvoda, zaposlenima, poslovnim partnerima, konkurenciji, užoj i široj zajednici.

Korigujući svoje poslovanje, i proklamujući model humanitarnog i društveno
odgovornog ponašanja, Hero teži da shodno svojim mogućnostima doprinese :

- poboljšanju kvaliteta života svojih zaposlenih i njihovih porodica,
- unapređenju poštovanja ljudskih prava,
- očuvanju životne sredine i okruženja i odgovorno korišćenje resursa,
- sprovođenju fer poslovne prakse prema poslovnim Hero korisnicima,
  partnerima, konkurenciji i svim zainteresovanima, kao i favorizovanju
  međusobnog poštovanja i poverenja na svim nivoima,
- unapređenju zaštite potrošača,
- poboljšanju kvaliteta života uže zajednice i društva u celini putem aktivnosti
  donatorstva, humaniterne pomoći, dobročinstva, socijalne brige i angažovanja.


Spisak primalaca Hero donacije:

Humanitarna organizacija dečije srce Beograd,
Centar za integraciju mladih ( Svratište za decu ) Beograd,  www.cim.org.rs 
Muzička Škola Sremska Mitrovica,
Opština Koceljeva - Štab za vanredne situacije,
O.Š. Bratstvo Novi Pazar,
Manastir Šišatovac Ležimir,
Udruženje građana Romska omladina danas,
Ekumenska humanitarna organizacija ( Svratište za decu ) Novi Sad,  www.decaulice.rs 

Zakon o donacijama i
humanitarnoj pomoći
Hero pravilnik o donacijama i
humanitarnoj pomoći

 

heroline
Istraživanje i razvoj

Uvođenje novog proizvoda
u proces proizvodnje je veoma delikatan posao. Potrebno je prepoznati sve parametre koje novi proizvod treba da zadovolji kako u odnosu na kupca tako i u odnosu na standarde kvaliteta i zaštite zdravlja i životne sredine. Put od uočavanja potrebe pa do osmišljavanja i uobličavanja proizvoda koji je zadovoljava je veoma dug.
Ovaj proces poveren je posebnom odeljenu za istaživanje i razvoj.

heroline
Zakonski okvir

Primenjujemo sve pozitivne zakonske propise sa posebnima naglaskom na zakone iz oblasti koja uređuje naše poslovanje
 Zakon o hemikalijama  i  Zakon o biocidnim proizvodima ;  Zakon o zaštiti životne sredine Sl.Gl.RS 36/09 od 15.5.2009;
 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu  Sl.Gl.RS 101/05 i Zakon o radu Sl.Gl RS 24/05 61/05,  Zakon o zaštiti potrošača 
(Sl.Gl.RS 73/10) ;  Zakon o bezbednosti hrane  (Sl.Gl.RS 41/09) na osnovu kojih permanentno unapređujemo kvalitete HERO
proizvoda i uslove rada u našoj proizvodnji.

Uvođenjem standarda  ISO 9001: 2008  ,  HACCP   ISO 14001: 2004 ,  OHSAS 18001:2007  u svoje poslovanje, Hero podiže
svoje poslovanje na međunarodni zakonski okvir sa ciljem lakse integracije i buduće saradnje na međunarodnom tržuštu.

U toku je usklađivanje rada Hero sa smernicaama ISO 26000.

Hero u okviru svog poslovanja primenjuje MSFI standarde računovotstvenog poslovanja  Hero računovotstvena licenca 
i vrši kontinuiranu edukaciju u oblasti računovotstva.
heroline

Hemijski proizvodi registrovani su kod  Zvoda za intelektualnu svojinu RS   kao robni žigovi
u vlasništvu firme HERO.


Stoga prefiks HERO predstavlja potpis kvaliteta iza kojega mi stojimo...
hero

| Hero | 22320 Inđija | Boška Buhe 14 | SRBIJA | Tel/Fax: 022/558-652, 558-682 |

line