Grb hero

HERO INĐIJA
Proizvodnja hemijskih sredstava

 [Home]    [HERO PONUDA]    [Odnosi sa javnošću]    [Hero Okolina]     [Poziv na saradnju]   

bar code
line

HERO MANUS B ®                                                                                                               PT1

Sastav :Etil alkohol ( denaturalizovan) max 70%,0.1% Kvaternarna amonijum jedinjenja, benzil C12-18 alkildimetil, hloridi, glicerin, miris, voda,

HIGIJENSKA I HIRURŠKA DEZINFEKCIJA RUKU
primenjuje se za dezinfekciju ruku u zdravstvu, veterini,
prehrambenoj industriji, hotelijerstvu i ugostiteljstvu,
predškolskim i školskim ustanovama, javnoj higijeni,
domaćinstvu i sl.

Poseduje širok spektar antiseptičkog dejstva, brzo
dezinfekciono dejstvo i brzo sušeći efekat.
Lak za upotrebu.
UPOTREBA

Upotrebljava se ne razblažen. Ruke je potrebno prethodno
dobro operati i osušiti.


HIGIJENSKA DEZINFEKCIJA RUKU
Dezinficijens ( 5 ml ) se utrljava pola minuta na ruke.

HIRURŠKA DEZINFEKCIJA RUKU
po 5 ml utrljava se po 3 minute u svaku šaku i podlakticu,
zatim po 1 ml na zanoktice i masirati sterilnom četkom,
te po 2 ml utrljavati po 2 minute u svaku šaku i podlakticu.

manus b

BIORAZGRADIV I NE TOKSIČAN

U okviru datog uputstva za upotrebu HERO dezinfekciona sredstva su bez štetnoga dejstva za čoveka i okolinu.

pet_zvezda.gif


H225 Lako zapaljiva tečnost i pare

P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda

Р102 Čuvati van domašaja dece

P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje

P301+ P310 AKO SE PROGUTA : Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/LEKARA

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI : Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

P370+P378 U slučaju požara : Koristiti suva sredstva za gašenje.

Čuvati na mestu sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

Hemijski proizvodi registrovani su kod Zavoda za Intelektualnu
svojinu
kao robni žigovi u vlasništvu firme HERO.

Prefiks HERO predstavlja potpis kvaliteta iza kojega mi stojimo...


 [ Bezbednosti list Hero Manus B ] 

 [ Zdravstvena ispravnost Hero Manus B ] 

 [ Atest dezinfekcionog dejstva Hero Manus B ] 

 [ Resenje1 o upisu biocidnog proizvoda ] 

 [ Resenje2 o upisu biocidnog proizvoda ]  

 [ Resenje3 o upisu biocidnog proizvoda ] 


U cilju prevencije pojava epidemije u javnim ustanovama i društvu,želeli bismo da Vam na jednom mestu pružimo osnovne informacije
o primarnim pojmovima iz oblasti dezinfekcije i najčešće korišćenim sredstvima za dezinfekciju
.

[ POJMOVI IZ OBLASTI DEZINFEKCIJE ]

hero

Dostupno u ambalaži :
2 dl- sa sprejom
1 L - bez pumpice 12 L
1 L - sa pumpicom
       pakovanje 12 L,

5 L - pakovanje 20 L
 

Molimo_reciklirajte

MOLIMO RECIKLIRAJTE
| Hero | 22320 Inđija | Boška Buhe 14 | SRBIJA | Tel/Fax: 022/558-652, 558-682 |

line