Grb hero

HERO INĐIJA
Proizvodnja hemijskih sredstava

 [Home]    [HERO PONUDA]    [Odnosi sa javnošću]    [Hero Okolina]     [Poziv na saradnju]   

bar code
line

HERO ALKOHOL 70 % ®                                                                             PT1, PT2, PT4


Sastav : Etil alkohol 70 %


Biocidni proizvod je tečnost koja se koristi za ličnu higijenu i
dezinfekciju zdrave kože ruku, za dezinfekciju površina,
materijala i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom,
kao i površina koje dolaze u kontakt sa hranom i pićem u toku
proizvodnje, skladištenja ili potrošnje.Biocidni proizvod koristi se
još i u javnim i industrijskim objektima uključujući i objekte javnog zdravlja.


POSEDUJE BAKTERICIDNO I FUGICIDNO DEJSTVO.


DEZINFIKUJE I DEZODORIŠE PRIJATNIM MIRISOM


UPOTREBA

Površine se tretiraju sa 10ml ( 5 puta prsnuti) biocidnog
proizvoda po 1m2 tretirane površine, odnosno 2 do 3 ml
(1-2 puta prsnuti) biocidnog proizvoda na ruke.

Naprskati iz originalnog pakovanja sa prskalicom i ostaviti
20-30s da se proizvod osuši na vazduhu.

Nije potrebno isprati površinu, odnosno ruke vodom.

alkohol70

 

BIORAZGRADIVOST PREKO 90 %

U okviru datog uputstva za upotrebu HERO DEZINFICIJENSI su bez štetnoga dejstva za čoveka i okolinu.

hero zvezde


 [ Bezbednosti list Hero Alkohol 70 % ] 

 [ Atest dezinfekcionog dejstva Hero Alkohol 70 % ] 

 [ Rešenje o upisu biocidnog proizvoda ] 

 [ Rešenje o upisu biocidnog proizvoda izmena ] 


Molimo_reciklirajte

MOLIMO RECIKLIRAJTE

H225 Lako zapaljiva tečnost i pare

P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda

Р102 Čuvati van domašaja dece

P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje

P301+ P310 AKO SE PROGUTA : Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/LEKARA

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI : Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

P370+P378 U slučaju požara : Koristiti suva sredstva za gašenje.

Čuvati na mestu sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
Hemijski proizvodi registrovani su kod Zavoda za Intelektualnu
svojinu
kao robni žigovi u vlasništvu firme HERO.

Prefiks HERO predstavlja potpis kvaliteta iza kojega mi stojimo...
U cilju prevencije pojava epidemije u javnim ustanovama i društvu, želeli bismo da Vam na jednom mestu pružimo osnovne informacije o primarnim pojmovima iz oblasti dezinfekcije i najčešće korišćenim sredstvima za dezinfekciju .


 [ POJMOVI IZ OBLASTI DEZINFEKCIJE ]


hero
Dostupno u ambalaži :

1 L - pakovanje 12 L,
1 L - sa rasprskivačem ili         pumpicom
        pakovanje 12 L,
5 L - pakovanje 20 L
 
| Hero | 22320 Inđija | Boška Buhe 14 | SRBIJA | Tel/Fax: 022/558-652, 558-682 |

line